1. Nais kong lalong matalos
  Ang pagpapala ni Hesus;
  Ang pagliligtas Niyang puspos
  At ang kamatayan sa krus.
  • Kristo’y aking nasa,
   Lalong makilala
   Pagtubos Niyang kay dakila,
   Yaman Niyang aking tamasa.
 2. Nais ko ring matutunan
  Ang banal Niyang kalooban;
  Turuan ng Espiritu,
  Nang malaman ko si Kristo.
  • Kristo’y aking nasa,
   Lalong makilala
   Pagtubos Niyang kay dakila,
   Yaman Niyang aking tamasa.
 3. Higit pang Kristo’y matamo
  Sa Salitang punung-puno;
  Ng pag-ibig, katapatan
  Ng buhay at kasiyahan.
  • Kristo’y aking nasa,
   Lalong makilala
   Pagtubos Niyang kay dakila,
   Yaman Niyang aking tamasa.
 4. Si Hesus nasa luklukan,
  Taglay Niyang kal’walhatian,
  Makita ko’ng kaharian,
  Hari ng kapayapaan.
  • Kristo’y aking nasa,
   Lalong makilala
   Pagtubos Niyang kay dakila,
   Yaman Niyang aking tamasa.