• Efeso 2-3
 1. Sa likas, no’n patay sa sala,
  Sa mundong walang pag-asa;
  Nguni’t binuhay ng Diyos tayo,
  ’Binangon, niluklok kas’ma ni Kristo.
  • Hesus, tayo’y pinagkaisa,
   Tingnan, banal nagkakaisa.
   Pag-ibig Niya’y binuklod tayo,
   Sa sukat ng kapuspusan ni Kristo.
 2. Kasamang banal natatalos,
  Kung ano ang sukat ng Diyos.
  ’Nong taas, lalim, lawak, haba,
  Nang mapuspusan ng kapuspusan Niya.
 3. Alam natin layunin ng Diyos,
  Hiwaga’y nakitang lubos:
  Kristo’t ekklesia ’ting nakita,
  Magkasamang kaaway ’pinahiya.
 4. Sa Amang Diyos nananalangin -
  Taong panloob palakasin;
  Manahan Ka sa aming puso,
  Iyong patatagin para sa Iyong plano.
 5. Nagkakalakip sa Katawan,
  Bilang sangkap natustusan;
  Ayon sa sukat ay gumawa,
  Lalago’t mapatibay sa pagsinta.
 6. Ngayon sa layon nagkaisa,
  Bilang ang bagong tao Niya.
  Sa ekklesia sa lo’b ni Kristo,
  L’walhati sa Diyos magpakailanpaman!