1. Makiggubat diha’s Lawas,
  Dili mag-inusara;
  Makiggubat dugtong’s Ulo,
  Didto gayud sa trono.
  • Makiggubat diha’s Lawas,
   Pinaagi sa Ulo;
   Uban’s Lawas magmalig-on,
   Kadaugan maangkon.
 2. Hinagiban alang’s Lawas,
  Di alang kanimo ra;
  Kon sa Lawas makigbisug,
  Kaayohan maimo.
 3. Iglesia nga tinukod’s Dios,
  Di dag-on ni Satanas;
  Kini natukod nga Lawas
  Nga mosukol’s kaaway.
 4. Sa Lawas, Ulo saligan,
  Maglingkod ka sa langit;
  Imong suklan ang dautan,
  Ug mga pamunoan.
 5. Uban sa kaigsoonan,
  Magbarug tang bahin N’ya;
  Mag-ampo sa Espiritu,
  Modaug sa Dugo N’ya.
 6. Naglingkod sa kalangitan,
  Nidaug gayud’s tanan;
  Makiggubat diha Niya,
  Mga sundalo kita.
 7. Sa Lawas kon makigbisug,
  Makita ang pagdaug;
  Kaaway atong gapuson,
  Sila himo’ng kalan-on.