1. Daygon O Dios, Imong plano,
  Puloy-an ming buhaton Mo;
  Nga kapuy-an, mapuno Mo,
  Aron’s Anak madayag Ka.
 2. Gibuhat mi sa dagway Mo,
  Sa kagahum gihatagan,
  Apan mga kolonon man,
  Di diosnon bisag gamay lang.
 3. Kinabuhi Kang dawaton
  Kinaiya Mo maangkon;
  Ikaw’g kami mahiusa,
  Usang Lawas mapadayag.
 4. Mag-agayng kinabuhi Mo,
  Magpuno, magbag-o’s kalag;
  Mahimong hamiling bato,
  Sama sa dagway’s Ginoo.
 5. Apan amo gyung naamgo,
  Di kini aron daygon’s tawo,
  Materyal lang nga tukorong
  Mahimayaong balay Mo.
 6. Ihalad kong kaugalingon,
  Ikaw man ang maalamon;
  Matukod mi kon dugmokon,
  Nga balayng kinahanglan Mo.
 7. Natural ko dugmokon Mo,
  Batokang pagkalain ko,
  Di magkinaugalingon,
  Mausa’s tanang balaan.
 8. Ug mahimong Asawa Mo,
  Sa lawak kauban Nimo,
  Pa’muslang gugma Mong puno,
  Aron Ikaw makontento!