1. Sa wa pa ang kalibutan
  Iglesia nahimut-an,
  Gipili’s Dios dihang Cristo,
  Maanak, mabalaan;
  Mahimo N’ya nga kabtangan,
  Sa Esp’ritu timbrehan;
  Patinga, panulondon ta,
  Sa Anak ’yang padaygan.
 2. Cristo nikayab sa trono,
  Labaw’s tanang kagahum;
  Dios naghimo Niyang Ulo,
  Sa Iglesiang Lawas N’ya.
  Tanang butang Iyang pun-on,
  Kahupnganan madayag
  Pinaagi sa Iglesia,
  Makita ang dagway N’ya.
 3. Nangamatay unta’s sala,
  Sunod’s panahon karon;
  Sa yawa nagpasakop ta,
  Nagpatuyang sa unod.
  Nabanhaw uban ni Cristo,
  Naglingkod’s kalangitan;
  Mahimayaong buhat’s Dios,
  Diha kang Cristo Jesus.
 4. Judio’g Gentil nausa,
  Misteryo’s Dios nakita;
  Cristo ang Batong pamag-ang,
  Nahimong sukaranan;
  Kita matukod Kaniya,
  Puloy-an’s Dios makita,
  Espiritu nagpaangay
  Mahimo ’yang pahulay.
 5. Gilaraw’s Dios eternidad,
  Kaalam N’ya ipadayag,
  Misteryo nga Iglesia N’ya,
  Kabalayan’s ’yang Anak.
  Matugkad’s mga balaan,
  Cristo way kinutoban;
  Ang gugma N’yang di masukod,
  Mapanag-iya ang Dios.
 6. Usa’s Lawas, Espiritu,
  Paglaum ug Ginoo;
  Usang pagtoo, bautismo,
  Usang Amahan’s tanan;
  Busa Iglesia usa ra,
  Dinhi Cristo maila;
  Makatubo’s pagkahamtong,
  Dili na magpalimbong.
 7. Gihatag N’ya tanang gasa,
  Pagtukod sa Lawas N’ya,
  Paghingpit’s mga balaan
  Sa ilang pangalagad.
  Hukason ang daang tawo,
  Ug isul-ob ang bag-o;
  Hunahuna’g espiritu,
  Mabag-o samang Cristo.
 8. Gihatag ’yang Kaugalingon,
  Iglesia balaanon,
  Walay kunot, buling, mansa,
  Iyang pangasaw-onon.
  Gipakaon, gipangga N’ya
  Sama sa Kaugalingon.
  Nausa S’ya sa Iglesia,
  Kadakong misteryoha.