1. Naghari S’ya’s kahitas-an,
  Daygon labaw’s tanan,
  Kinabuhi N’ya gitugyan,
  Pagtubos kanato.
  • Daygong ngalan N’ya,
   Daygong ngalan N’ya,
   Daygong ngalan sa Ginoo.
   Daygong ngalan N’ya,
   Daygong ngalan N’ya,
   Daygong ngalan sa Ginoo.
 2. Ngalang labaw’s tanang ngalan,
  Labi pang ituboy,
  Sa toong kamot’s Amahan,
  Anghel mag-ambahan.
 3. Manunubos, Manluluwas,
  Nagplano’s kal’wasan;
  Tawong hulog gipakamatyan,
  Ikaw alang’s tanan.
 4. Magtatambag Imong ngalan;
  Principe’s kalinaw;
  Nagbuntog’s mga punoan,
  Hari’s kahangturan!