1. Kamatayon dili makapugong
  Sa kinabuhi sa pagkabanhaw;
  Madaugong walay makapukan,
  Si Cristo mismo nga nadayag na.
 2. Kamatayon dili makapugong
  Bisan pag iyang kusog tibuk-on;
  Kini mosamot lang pagpadayag
  Sa kadato’s gahum’s pagkabanhaw!
 3. Kamatayon dili makapugong,
  Pagpatay pagpasanay hinoon;
  Tanang pag-antus makapatubo,
  Makapabunga’g labi pang dako.
 4. Kamatayon dili makapugong,
  Gibuak Niyang tanang nagsampong;
  Hades ug kangitngitan gidaug,
  Kamatayon Iya nga giwala.
 5. Kamatayon dili makapugong,
  Ipadayag n’yang kahupnganan’s Dios;
  Pagkabalaa’g pagkamatarung,
  Dagwayng madayag mahimayaon.
 6. Masayran unta ang pagkabanhaw,
  Ibubong gahum N’ya’s kamatayon;
  Maila sa akong pagsinati
  Nga si Cristo maoy kinabuhi.