1. Agi’s Bethlehem nanglakaw,
  Dios—tumong’s kasingkasing;
  Daw puyang nagtuon Niya,
  Samtang aping luhaan;
  Pasungan ubos kaayo,
  Di kahimut-an sa tawo,
  Ang pagsunod kinahanglan,
  Kon buot nga gantihan.
 2. Didto’s Nasaret ang dalan
  Bakilid ug sigpit man;
  Kahago way nakasabut
  Apan tudloan ta’s Dios.
  Nga sulugoon di labaw’s
  Agalong daghang tuig
  Nilikay’s himaya’s yuta,
  Sunda S’ya, bisag pait.
 3. Nakita ta S’ya’s Galilea,
  Gibato’g gitunglo S’ya;
  Nasayop ba kaha Siya?
  Nganong daghag kasakit?
  Wa! Bisan dalan gansangon,
  Linaw S’yang nagpadayon,
  Sama kang Jesus magpanaw,
  Sa tuyo di papugong.
 4. Agi sab’s dakong kasakit
  Ubos sa kakahoyan,
  Gilibotan’s panon’s yawa,
  Kalisud hilabihan!
  Apan wa ta maluya, kay
  Gisilbehan sa anghel,
  Niingon, “Tutok’s himaya,
  Usang adlaw rang away!”
 5. Krus niabot, kay ang tanan
  Moagi gyud’s Calvario;
  Dinhi gibuksan tang tabil,
  S’ya ray magpakita’s da’n.
  “Kon mag-antus ta uban N’ya,“
  Paminaw, sa kadyut lang,
  Makalimtan mo ang tanan
  Sa himaya’s pah’yom N’ya!
 6. Didto’s lubong nag-alirong,
  Nagbakho’s way paglaum;
  (Higala, ikaw dili ba
  Giisip nga patay na?)
  Nibangon, buhi uban N’ya,
  Labaw’s gibisugan’s tawo,
  Nalipayng nawad-an’s dayon
  Sa iya’s kalibutan.
 7. Padayon! Kay nagkaduol,
  Makitang sidlaksidlak’s
  Kuta’s matahum nga syudad
  ’Tukod’s Dios alang nato;
  Madungog mananoyng honi,
  Giawitan S’yang kanhi
  Namatay aron dad-on ta
  Sa trono’s gingharian.
 8. Pila ka milya n’lang lakwon,
  Tiil di na magsakit;
  Wa nay sala, way kaguol,
  Si Jesus nag-una man;
  Katam-is Siyang nihunghong,
  “Padayon, ay’g kaluya,
  Di pa moabot ang ugma,
  Panaw ta matapos na.”