1. Kon di pug-on ang oliva
  Way lanang moguwa;
  Kon di mag-agi’s pigsanan,
  Parras di gyud ma-bino;
  Nardo kon dili dugmokon,
  Di mangalimyon.
  Mahadlok ba kong mag-antus
  Sa gipili’s gugma Mo.
  • Matag hampak Mo
   May kaayohan;
   Mga butang nga gikuha
   Kaugalingon Mo’y puli.
 2. Kabliton bang kasingkasing,
  ’Tugtog’s awit Mo?
  Tungod ba kay patahumon,
  Kin’hanglan Mong sakiton?
  Di mahadlok’s kawalad-on,
  Kon danihon Mo;
  Bug-os kong motahan Nimo,
  Makita lang gugma Mo.
 3. Naulaw kay gihikaw ko
  Ang kaugalingon;
  Gisapsap tuod’s gugma Mo,
  Apan napugos lang ko.
  Segun’s gusto Mo, Ginoo,
  Buhat kanako;
  Ayaw tagdang pagbati ko,
  Buhat lang sa gusto Mo.
 4. Kon lahi tag hunahuna,
  Imo’y tumana,
  Kon kalipay Mo, kagu’l ko,
  Mosugot gihapon ko.
  Tinguha kong malipay Ka,
  Bisag mag-antus;
  Malipay’g mahimaya Ka,
  Agwantahon ko ang krus.
 5. Magdayeg Nimo bisan luha
  Mosagol’s awit.
  Nagkatam-is man Ka, busa
  Daygon ko’s tibu’k adlaw.
  Labi pa Kang nibililhon
  Labaw sa tanan;
  Motubo Ka, mokunhod ko,
  Kini ray pag-ampo ko.