1. Kanhi patay kita sa sala,
  Na’s nabahin gyud nga yuta;
  Gibuhi ta pag-usa sa Dios,
  Aron molingkod uban sa Ginoo.
  • Giusa ta karon ni Jesus,
   Tan-awa, kita nagkausa.
   Gidugtong kita N’ya sa gugma,
   Ngadto sa hingkod nga sukod’s
   Lawas N’ya.
 2. Uban’s tanan makasabut na,
  Sa tanang mga sukod’s Dios.
  Pagkasayud’s gugma ni Cristo,
  Mapuno ta sa kahupnganan sa Dios.
 3. Sa tuyo’s Dios nasayud kita,
  Nakita na ang misteryo N’ya;
  Mao si Cristo ug iglesia,
  Nga magpakaulaw gyud sa kaaway.
 4. Ning tuyo nag-ampo’s Amahan—
  Lig-onon ang sulod nga tawo;
  Magbalay Ka sa kasingkasing,
  Pasukaron mi’s gugma ug plano Mo.
 5. Sa Lawas kita ipahaum,
  Ingo’g mga bahin ni Cristo;
  Magbuhat sumala’s sukod ta,
  Sa pagtubo’s gugma mangatukod ta.
 6. Nausa pagtuman’s tuyo N’ya,
  Ingo’g bag-ong tawo’s plano N’ya.
  Mahimaya S’ya sa iglesia,
  Ug dihang Jesucristo hangtud’s dayon!

Efeso 2-3