1. Katubsanan Mo, Ginoo,
  Pagkakatingad-an!
  Wa pa igdungog, igkita,
  Ni mahunahuna!
  Diosnon Ka ug misteryoso,
  Dili maasoy ko!
  Katubsanan kahibudngan,
  Di arang madayeg man!
 2. Didto sa Krus ang lawas Mo
  Gidughang, gipatay;
  Dugo ug tubig niagay,
  Nagbuhi’g nagtubos.
  Dugong naghinlo kanamo,
  Nagpahimuot’s Dios;
  Ug gianak Mo pag-usab,
  Nausa Kanimo.
 3. Usang trigo Kang namatay,
  Namunga ug daghan,
  Nasakot, na-Lawas Nimo,
  Usa’g kina’ya Mo;
  Kami m’oy Imong pagtubo,
  Ikawng sulod namo;
  Mabuhi Ka ug maglihok,
  Mapadayag namo.
 4. Sanglit Lawas Mong kapuy-an,
  Kami puloy-anan;
  Dinhi namo napalgan Mo
  Imong pahulayan.
  Magtagbaw sa tinguha Mo,
  Kami kapikas Mo;
  Nagpahimulos uban Ka,
  Sa usa ka Lawas.
 5. Samtang naghandom mi karon
  Uban ning timaan;
  Puno gayud sa pagdayeg
  Sa Imong pagtubos.
  Gihimo Mong puloy-anan,
  Lawas ug kapikas;
  Kanimo magpasalamat,
  Magsimba’g magdayeg.